Publisert: 14.04.2023

Det arbeides intensivt for å øke kompetansen innen helse i Eigersund kommune. Tidlig innsats skal gi færre sykehusinnleggelser og tryggere pasientomsorg. Kommunen har derfor investert i VR-teknologi og satt i verk systematisk opplæring. Astrid van Hessing er en av dem som står i spissen for arbeidet.

Astrid van Hessing sitter på kontoret sitt med en utstyrskffert som brukes for å ta målinger.

Kofferten Astrid van Hessing har foran seg inneholder alt en helsearbeider trenger for å foreta målinger som skal forenkle og trygge alle ledd i helseomsorgen for pasientene. (Foto: Helene Holm)

Eigersund Kommune har anskaffet VR-briller som et treningsverktøy for helsepersonell. Med det digitale verktøyet kan både sykepleiere og helsefagarbeidere trene på ulike situasjoner de kan møte på i arbeidshverdagen.

– Det er helt nødvendig å ta i bruk alle verktøy vi kan for å trene oss som er tett på pasientenes hverdagsliv. Med godt trent helsepersonell kan vi sette inn tidlig innsats og forhindre at pasienter trenger sykehusinnleggelse, forteller Astrid van Hessing, faglig leder ved Lundeåne bo- og servicesenter. Alle ansatte ved Lundeåne har gjennomgått opplæring i programmene man kan øve på med VR-brillene.

Må øke kompetansen

– Hvem skal ta vare på en aldrende befolkning når vi ikke har nok unge? spør van Hessing retorisk.

Hun forklarer at tidligere var det flest barn og færrest eldre. Som kjent er vi midt i den bratteste stigningen i eldrebølgen, samtidig som antall fødsler går ned og vi har færre barn og unge. Det  betyr at det er færre til å ta vare på de eldste. I rusomsorgen blir også pasientene eldre og sykere enn før.

– Denne problemstillingen kan ikke ignoreres. Vi må forberede oss. Pasientene blir flere og eldre. Sykehusene har ikke kapasitet og pasientene som før fikk behandling på sykehus får oftere behandling i hjemmet. Dette legger press på kravet til økt kompetanse blant helsepersonellet i kommunene. Sykepleiere må ta over oppgaver som før var legedelegert og helsefagarbeidere må læres opp i sykepleieroppgaver. I tillegg skal dette selvsagt være forsvarlig og ikke gå utover pasientsikkerheten.

Det er her den nye teknologien kommer inn. Det digitale verktøyet er et tiltak for å effektivisere og systematisere kompetansebygging i helse- og omsorsavdelingen i Eigersund kommune. Van Hessing forteller om god støtte og samarbeid fra ledelsen i kommunen. 

– De er veldig lydhøre. Da vi foreslo at også andre avdelinger skulle ta i bruk de nye verktøyene tok det ikke lang tid før opplæringen av flere instruktører ble satt i gang. Det er viktig at alle som jobber med helse tar like målinger og «snakker samme språk». 

Tre sammensatte bilder av ulike helsearbeidere sittende og stående med VR-briller.
Tre sammensatte bilder av ulike helsearbeidere sittende og stående med VR-briller.

VR-brillene brukes systematisk i opplæringsøyemed. I tillegg forenkler det muligheten til helsepersonellet å øve på situasjoner de ikke står i så ofte. Her øver Daniella Reichel (i rødt) og Ann-Hilde Teigen fra avd 3abc på Lagård.  (Foto: Astrid van Hessing)

Alle skal kurses

Observasjonsverktøyet NEWS (National Early Warning Score)  er et av verktøyene man kan trene på ved hjelp av VR-brillene og er noe alle helsearbeidere skal kunne. NEWS er et godt verktøy for å følge pasientutvikling over tid og bidrar til bedre kommunikasjon mellom partene i helsevesenet. Den faglige lederen er tydelig engasjert da hun forteller om hvordan små nyanser i målinger man foretar kan indikasjoner på om behandling må settes i gang.

– Med økt kompetanse innen observasjonsferdigheter oppdager vi tidligere forverringer i pasienter og kan starte behandling som gjør at mange innleggelser blir unngått. Dette sparer sykehuset og samfunnet ressurser og sengeplasser. I tillegg sparer det pasienten for unødvendig reise og stress relatert til innleggelse. Eigersund har satt i gang flere tiltak for å heve kompetansen blant de ansatte ute i kommunen, både innen somatikk (fysisk sykdom) og psykiatri.

– Det å øve i trygge omgivelser og lære av feil gjør det trygt å være pasient i en akuttsituasjon. Da er personalet ekstra godt forberedt i sine roller, understreker Astrid van Hessing. 

Tre sammensatte bilder av ulike helsearbeidere sittende og stående med VR-briller.

Skårings/observasjonsverktøyet NEWS er innført på de fleste norske sykehus og i flere kommuner (legevakt, sykehjem og hjemmetjeneste). Helsepersonell i Eigersund kommune trener mye på å få verktøyet til å sitte i fingerspissene. (Foto: Helene Holm)

Foreløpig har kommunen investert i program som innholder kurs på ABCDE (førstehjelp) og BVC (Brøset violence checklist) på vold og trusler, i tillegg til NEWS som omtalt tidligere.

– VR briller er ikke nok alene, men det er godt verktøy og kan brukes både i planlagt internundervisning og hvis en skulle ha litt dødtid på jobb. Man kan ta på brillene og plutselig står du i et sykehusrom med en pasient hvor du skal ta målinger. Du kan blant annet kjenne hvordan brystet til pasienten beveger seg og kikke inn i munnen for å se om noe hindrer pusten, forklarer Astrid.

Under BVC-programmet kan man være med i et samtalerom med en utagerende pasient. Da skal man vurdere risiko for vold.

– Det er trygt å trene siden det ikke er ekte pasienter og det gir god mengdetrening. Mange unge i dag er vokst opp med hyppig bruk av teknologi, så her er det mange muligheter for økt bruksområde fremover. 

Tre sammensatte bilder av ulike helsearbeidere sittende og stående med VR-briller.

Når man bruker programmene til VR-brillene treffer du en virtuell pasient du kan kjenne på, undersøke og ta de nødvendige målingene den trenger. (Foto: Astrid van Hessing)

Pasientene trygges av det

Eigersund Kommune er med i KlinObs kommune (se faktaboks). Alle enhetene innen helse i Eigersund planlegger for å ha minst to ansatte med høyskole/universitetsutdannelse som blir utdannet som instruktører i denne modellen. Disse vil igjen ta ferdighetene tilbake til egen enhet der opplæring og bruk settes i system og trenes på regelmessig. Det simuleres pasient-case hvor de ansatte inntar sin rolle som han/hun vanligvis ville hatt på jobb (sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider/assistent).

– Vi bruker NEWS mye i hverdagen også for at alle skal være trygge, både helsearbeideren og pasienten. Pasientene blir beroliget og føler seg ivaretatt av den ekstra oppmerksomheten. Det å foreta målinger i frisk tilstand gir et godt sammenligningsgrunnlag. Målingene kan også spare pasientene for en unødig time hos fastlegen om personalet kan gi dem en rask tilbakemelding på at de ikke har tegn til alvorlig sykdom.

KlinObsKommune

KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet. Det er kompetansebehov ved arbeidsstedet som avgjør hvilket trinn hver enkelt avdeling/tjeneste velger å starte på eller prioriterer. Målgruppen for kompetansearbeidet er primært fagutdannet helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, men involverer også ledere, legetjeneste og andre samarbeidspartnere. Sluttbruker er voksne pasienter i institusjoner, boliger og hjemmebaserte tjenester. (Kilde: utviklingssenter.no)

Tre sammensatte bilder av ulike helsearbeidere sittende og stående med VR-briller.

For å sikre at lærlingene får lik opplæring uansett hvilken avdeling de jobber på har kommunen laget et eget årshjul for dem. (Foto: Eigersund kommune)

trening året rundt – også for lærlinger 

Eigersund kommune har laget et årshjul for ansatte innen helse, men har også utviklet et årshjul for lærlinger for å kunne sikre kompetansenivået til våre fremtidige helsefagarbeidere. Dermed sørger de for at alle ansatte regelmessig får økt sin kompetanse innenfor ulike temaer.

– Det å være helsefagarbeider er en utrolig viktig jobb inn mot folkehelsen fremover. Det er vår jobb i kommunen å sørge for at lærlingene kan gjøre gode vurderinger, samt å utvikle et godt klinisk blikk, sier van Hessing. 

Hun presiserer at det er et tverrfaglig samarbeid å arbeide innen helse. Helsefagarbeideren tilbringer som regel mest tid med pasienten og må kunne gjøre gode observasjoner som gis videre til sykepleier/vernepleier som igjen tar en vurdering og informerer en lege ved behov. Legen er igjen avhengig av sykepleiers vurdering for å kunne hjelpe pasienten på best mulig vis. 

– Sammen kan vi sørge for trygge pasientforløp, men da må alle involverte være trygge og rustet til å ta en større del av pasientomsorgen enn det som var vanlig tidligere.

Tre sammensatte bilder av ulike helsearbeidere sittende og stående med VR-briller.

Årshjulet for  alle ansatte i Helse og Omsorg er mer detaljert og omfattende, og illustrerer godt hvor systematisk det jobbes med kompetanseheving.  (Foto: Eigersund kommune)